Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door het WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over de informatie die u mij verstrekt tijdens de intake en gesprekken. Dit omvat onder meer aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kan het zijn dat in uw dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (zoals uw huisarts of Arboarts).
U krijgt hiervoor van mij een formulier voor goedkeuring voorgelegd ter ondertekening. Zonder uw handtekening kan ik geen gegevens bij andere zorgverleners opvragen.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik vind het belangrijk dat uw privacy gewaarborgd blijft. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen nog voor andere doeleinden gebruikt worden:
• Indien u toestemming heeft gegeven om uw huisarts te informeren, bij aanvang en bij beëindigen van de behandeling, of bij verwijzing.
• Indien de praktijk wordt waargenomen door een collega bij afwezigheid of ziekte. Dit is een collega die net als ik geheimhoudingsplicht heeft. Deze collega zal de continuïteit van uw behandeling waarborgen tijdens mijn afwezigheid.
• Indien de praktijk door de beroepsvereniging wordt gevisiteerd op kwaliteit en professionaliteit kan het zijn dat enkele dossiers ter inzage worden gebruikt om mijn behandelkwaliteiten te controleren. Als dat zo is zullen al uw persoonsgegevens worden verwijderd zodat het dossier geanonimiseerd is.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Uw persoonsgegevens gebruik ik voor mijn financiële administratie, om facturen (de zogenaamde zorgnota) op te maken en via mail naar u toe te sturen.
• Mijn accountant zal via de opgestelde facturen uw persoonsgegevens kunnen zien.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet met een toestemmingsformulier, die u dient te ondertekenen, om uw toestemming vragen.

De gegevens in uw dossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. U hebt altijd het recht tot inzage en opvragen van uw dossier (zie het privacyreglement)

Privacy op de Zorgnota
De zorgnota is de factuur die u van mij toegestuurd krijgt en die u ter declaratie kan indienen bij uw zorgverzekeraar. Om die reden worden enkel de volgende gegevens op de zorgnota vermeld:
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling “gestalttherapie” of een omschrijving die past bij de soort begeleiding die u heeft ontvangen.
• De kosten van het consult

De zorgnota krijgt u van mij als een pdf, via het door u opgegeven email-adres, toegestuurd. Indien u de zorgnota per post wilt ontvangen is dat mogelijk.

Uw email-adres zal ik niet gebruiken voor andere doeleinden. Ook zal ik uw email-adres niet doorgeven aan derden voor reclame doeleinden. U kunt er zeker van zijn dat uw email adres enkel gebruikt wordt voor het versturen van de factuur en belangrijke informatie betreffende de praktijk.

Dit reglement is voor het laatst gewijzigd op 14 april 2020